Skip to main content

Izostanak brige za javne prostore unutar gradskih četvrti te volje za unapređenje infrastrukturnih i prometnih sustava, uz nezaustavljeni trend daljnje bespravne gradnje doprinose degradaciji prostora koja je došla do kritične točke.

Prostor dijelova Donje Dubrave obilježava supstandardni sustav prometne mreže, usitnjena parcelacija, preizgrađenost građevnih čestica stambene gradnje te nedostatak javnih, a posebno ozelenjenih površina (drvoredi, parkovi, igrališta, sport i rekreacija).

Istovremeno, prostorno-planski uvjeti namjene i režimi korištenja prostora omogućili su da se na usitnjenoj parcelaciji i substandardnim česticama odobrava gradnja višestambenih zgrada, kojima se dodatno povećava gustoća stanovanja. 

Ne osigurava se mogućnost proširenja prometnih koridora, niti je na njima osiguran smještaj prometa u mirovanju prema stvarnim potrebama te novom gradnjom u potpunosti izostaje stvaranje dodatne vrijednosti naselja. 

S područja Mjesnog Odbora ”Ivan Mažuranić”

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kojim bi se osiguralo vlasništvo nad zemljištem potrebnim za planiranje i uređenje javnih sadržaja potpuno je izostalo.

Sve ovo posljedica je izostanka promišljenog prostornog planiranja, ali i provedbe te se umjesto unapređenja sustavno omogućuje daljnja degradacija prostora.

Ima li rješenja?

Rješenje je onemogućiti daljnju preizgradnju prostora uspostavom uvjeta namjene i režima korištenja prostora prilagođenih konkretnoj situaciji, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja zemljišta za osiguranje javnih potreba, unapređenjem prometne regulacije, pronalaženje rješenja prometa u mirovanju za četvrti u kojima to nije moguće osigurati na vlastitim česticama građana (možda javna kvartovska parkirališta s minimalmin cijenama mjesečnih zakupa), male komunalne akcije kojima se potiču građani na ozelenjavanje okućnica, nalaženjem inovatnih rješenja koja uključuju aktivnosti gradske vlasti, angažiranje javnih sredstava, ali i uključivanje i doprinos građana.