Skip to main content

Piše vijećnica Jelena Miloš (Zagreb je NAŠ!).

Vjerojatno najvažnije odluke koje vijećnici gradskih četvrti i mjesnih odbora donose na godišnjoj razini su plan komunalnih aktivnosti, plan malih komunalnih akcija i financijski plan. Kada sam počela pisati izvještaj s mjesnog odbora Peščenica koji se bavio upravo ovim odlukama, zaključila sam da na prvi pogled zapravo nije jasno što svi ti planovi znače, kako se donose i zašto su važni pa sam uzela neko vrijeme da ih proučim i o njima napišem osnovne informacije. Te informacije poslužile su mi kao podloga za pisanje izvještaja s mjesnog odbora koji ću prezentirati u nastavku, tj. drugom dijelu teksta.

Glavni programi: male komunalne akcije, komunalne aktivnosti i komunalna infrastruktura

Male komunalne akcije, komunalne aktivnosti i komunalna infrastruktura su tri su osnovna programa koji se na godišnjoj razini financiraju preko vijeća gradskih četvrti. Iako izgledaju dosta slično, radi se o različitim vrstama programa pa je stoga potrebno objasniti što svaki od njih sadržava te tko o njima donosi odluku.

Male komunalne akcije

Male komunalne akcije u nadležnosti su mjesnog odbora, a odnose se na sljedeće poslove:

  • čišćenje javnih površina (npr. cesta, parkova, trgova, pločnika itd.)
  • održavanje javnih površina (npr. košnja travnjaka, njega drveća, gradski parkovi)
  • održavanje nerazvrstanih cesta (npr. asfaltiranje, održavanje semaforskog sustava, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije itd.).

Poslove iz MKA obavljaju gradska poduzeća Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste.

Odluka o planu malih komunalnih akcija koju donosi vijeće mjesnog odbora odnosi se samo na izglasavanje ukupnog iznosa za male komunalne akcije koji se raspoređuje u navedene četiri kategorije, a onda vijeće tijekom godine odlučuje o specifičnim poslovima na koje će potrošiti sredstva (recimo, uređenje konkretnog parka, asfaltiranje određenog nogostupa itd).

Za bolju ilustraciju, evo kako izgleda plan MKA mjesni odbor Peščenica za 2018. godinu:

Cijeli tekst plana akcije koji objašnjava na što se mogu odnositi pojedine stavke možete pročitati ovdje.

Iz dosadašnjeg iskustva, izglasavanje plana malih komunalnih akcija izgleda tek kao formalnost jer su iznosi o kojima se glasa unaprijed određeni gradskim proračunom i proračunom četvrti. Također, male komunalne akcije de facto spadaju pod redovno održavanje područja mjesnog odbora koje ionako moraju obavljati gradska poduzeća. Razlika je jedino u tome što je mjesnom odboru povjeren relativno mali iznos (u prosjeku oko milijun kuna godišnje po mjesnom odboru) da odluči na što treba potrošiti sredstva, a MO može donijeti i prioritete MKA (što se treba prvo napraviti). Sve to skupa govori o zaista niskoj i prividnoj razini ovlasti povjerenoj mjesnim odborima.

Komunalne aktivnosti

Plan komunalnih aktivnosti donosi vijeće gradske četvrti najkasnije do 31. ožujka svake godine, a sastoji se od radova za poboljšanje komunalnog standarda u cijeloj četvrti i malih komunalnih akcija.

Radovi za poboljšanje komunalnog standarda sadrže nekoliko kategorija, unutar kojih su mogući različiti poslovi:

Male komunalne akcije u Planu komunalnih aktivnosti su smještene u zasebnu tablicu, pri čemu su popisani samo ukupni iznosi MKA za pojedine mjesne odbore a ne i pojedinačne aktivnosti budući da se o njima odlučuje tokom godine. Kako cijeli plan izgleda za gradsku četvrt Peščenica Žitnjak, moći ćete vidjeti na linku koji ćemo dodati ovdje čim bude službeno objavljen.

Dakle, male komunalne akcije donose mjesni odbori, dok Plan komunalnih aktivnosti donose Vijeća gradske četvrti. Ipak, Vijeće gradske četvrti donosi Plan komunalnih aktivnosti na način da mjesni odbor ili građani mogu Vijeću dostaviti prijedloge koji se tiču njihovog mjesnog odbora, a onda VGČ sve te prijedloge objedinjuje i donosi konačnu odluku o tome koje će komunalne aktivnosti raditi na svom području. Važno je napomenuti da Vijeće može, ali i ne mora uvažiti prijedloge mjesnog odbora, a praksa je dosad po ovom pitanju bila različita. Npr., na VGČ Trnje ove je godine na inzistiranje naše vijećnice i ostatka oporbe da se daju veća prava mjesnim odborima odlučeno da mjesni odbori imaju pravo predlagati 70 % ukupnog iznosa svih komunalnih aktivnosti koje će se raditi u njihovom mjesnom odboru, a vijeće gradske četvrti 30 %. Na Črnomercu se iz izvještaja našeg vijećnika koji je analizirao raspodjelu postotaka komunalnih aktivnosti prema mjesnim odborima može steći dojam da su se komunalne aktivnosti dijelile po stranačkom ključu, odnosno da su veća sredstva usmjerena u one mjesne odbore gdje je HDZ na vlasti itd.

Komunalna infrastruktura

Program komunalne infrastrukture obuhvaća nekoliko kategorija: odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanja gradskih parkova i ostalih zelenih javnih površina te održavanje nerazvrstanih cesta. Donošenje ovog programa od strane vijeća tek je formalnost jer su sve stavke i financijski iznosi programa već ionako unaprijed zadani gradskim proračunom. Moglo bi se reći i da izglasavanje ovog programa na razini četvrti služi samo zato da se proračuni mjesne samouprave prikažu većima.

Što sadrže finacijski planovi vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

Tri glavna programa, tj. plan komunalnih aktivnosti, male komunalne akcije  i komunalna infrastruktura sastavni su (no ne i jedini) dijelovi financijskih planova vijeća i mjesnih odbora.  

Financijski planovi vijeća i mjesnih odbora ovise o ukupnim sredstvima dodijeljenim mjesnoj samoupravi. Inače, davanja za mjesnu samoupravu određena su Odlukom o financiranju mjesne samouprave na 18 % ukupnih prihoda Grada umanjenih za rashode za zaposlene, otplate kredita, obveze za zakupnine i najamnine i pomoći.  Dosad se taj novac raspoređivao po četvrtima ovisno o broju stanovnika, površini gradske četvrti i vrlo nejasnom kriteriju ‘izgrađenosti gradske četvrti’, no po novim izmjenama će izgleda kriterij izgrađenosti četvrti biti izbačen. Ovako izgleda raspodjela sredstava za sve gradske četvrti i mjesne odbore za 2018.

Financijski plan vijeća gradske četvrti

Financijski planovi vijeća donose se prema računovodstvenim kategorijama koje izgledaju prilično uopćeno i zapravo ničim ne odaju o kojim se konkretnim troškovima zapravo radi, a isti problem javlja se i kod financijskih izvještaja.

Pokušat ću zato razložiti najvažnije kategorije na primjeru financijskog plana Vijeća gradske četvrti Peščenica Žitnjak za 2018. godinu:

Najveća stavka iz proračuna, tj. usluga tekućeg i investicijskog održavanja odnosi se na plan komunalnih aktivnosti, dok se usluga tekućeg i investicijskog održavanja MKA odnosi na iznos plana malih komunalnih akcija za sve mjesne odbore.

Sljedeća velika stavka je program održavanja komunalne infrastrukture koja je razdijeljena na kategorije unaprijed određene gradskim proračunom (odvodnja atmosferskih voda, čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvstanih cesta).

Naknade vijećnicima za obavljanje njihove dužnosti također predstavljaju jednu od većih stavki, a visinu iznosa naknade donosi i mijenja Gradska skupština. Zadnju izmjenu oko visine naknade Gradska skupština donijela je u ožujku prošle godine, kada su vijećnicima naknade povećane neposredno prije izbora (slučajnost ili ne, procijenite sami).

Intelektualne i osobne usluge mogu se odnositi na ugovore o djelu, autorske ugovore, usluge odvjetnika, revizorske usluge, usluge agencija ili studentskog servisa itd., ali bez detaljnih specifikacija troškova ne može biti jasno na što se novac troši.

Ostali nespomenuti rashodi prilično je nedefinirana stavka za koju se na razini cijelog grada daju pozamašna sredstva i gradskim četvrtima i mjesnim odborima:  u planu za 2018.  za ovu stavku predviđeno je za VGČ i MO ukupno 5 milijuna i 220 tisuća kuna, od čega za Vijeće gradske četvrti Peščenica Žitnjak 200 000 kn.

O kategoriji nespomenutih rashoda naši vijećnici već su dosta pisali i upozoravali zato što su neka vijeća sredstva koristila na problematičan način: za dobivanje sredstava mogle su se prijaviti udruge tako da to nigdje nije bilo oglašeno nego su pojedini vijećnici tu informaciju selektivno dojavljivali pojedinim udrugama. Stoga se prema posljednjim uputama Gradskog ureda za mjesnu samoupravu iz siječnja ove godine taj novac ne smije, kako je dosad bila praksa, dodjeljivati udrugama  koje se za sredstva mogu prijavljivati na javne natječaje Grada Zagreba, već ih vijeće smije koristiti samo za svoje aktivnosti poput dana gradske četvrti, mjesnog odbora, kupnju vijenaca, svijeća, tiskanje plakata i slično, kao i za financijsku potporu ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb.

Poput nespomenutih rashoda, i stavka ‘ostali građevinski objekti’ također je nejasna, tj. nije definirano za što se zapravo taj novac može trošiti.

Financijski plan mjesnog odbora

Na kraju, financijski plan mjesnog odbora: sve stavke unaprijed su zadane i određene Proračunom Grada Zagreba, raspodjelom među četvrtima i izglasanim proračunom četvrti.

Rashodi su prilično jednostavni: najveći dio odlazi na plan malih komunalnih akcija (podijeljen u kategorije čišćenje i održavanje javnih površina te održavanje nerazvrstanih cesta), zatim na naknade članovima vijeća te na kraju na “ostale nespomenute rashode poslovanja”.  Evo primjera financijskog plana koji je donijelo Vijeće mjesnog odbora Peščenica Žitnjak za 2018. godinu:

Koliko je rad mjesnog odbora pristupačan građanima?

Iz dosadašnjeg kratkog iskustva jedna od najtežih stvari kao vijećnici mjesnog odbora bila je shvatiti osnovne razlike među glavnim programima koje donosi vijeće mjesnog odbora ili gradske četvrti budući da svi ti programi zvuče slično i sadrže pretjeranu upotrebu riječi ‘komunalno’: male komunalne akcije, komunalne aktivnosti, komunalna  infrastruktura. Druga nimalo jednostavna stvar bila je probiti se kroz različite financijske planove (gradski proračun, proračun vijeća gradske četvrti) koji svi sadržavaju prilično nejasne i neodređene stavke iz kojih je teško razlučiti na što se odnose, pogotovo zato što svaki plan iste stavke nekad naziva različitim imenima. Budući da taj podvig za mene kao vijećnicu nije nimalo jednostavan i još je uvijek u tijeku, pitanje je zapravo koliko su uopće ove odluke i procedure pristupačne građanima koji žele sudjelovati u radu svojih mjesnih odbora i vijeća  gradskih četvrti. Zato sam u ovom kratkom pregledu nastojala ponuditi osnovne uvide koje sam dosad stekla o glavnim odlukama koje donose vijeća i mjesni odbori, a u nastavku teksta kojeg objavljujemo uskoro pokušat ću opisati kako je donošenje tih odluka nedavno izgledalo na sjednicama mjesnog odbora Peščenica.

Svi komentari i prijedlozi su dobrodošli.

— Jelena Miloš, Zagreb je NAŠ!