Unatoč veoma centraliziranom kreiranju socijalne politike, jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju široke ovlasti pri pružanju socijalnih usluga. Iz važeće Odluke o socijalnoj skrbi, vidljivo je da se socijalna politika Grada Zagreba temelji prvenstveno na novčanim transferima i pomoći u naturi koji su namijenjeni građanima čija primanja ne prelaze određeni novčani limit. Takvim se mehanizmima nadopunjuju prava ostvariva kroz nacionalne programe. S druge strane, razvoj univerzalnih programa poput osiguravanja besplatnih udžbenika osnovnoškolcima, motiviran je političkim ciljevima gradske vlasti, a ne analizom stvarnih potreba. Razvoj široko dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga ostaje pritom zanemaren.

Želimo Zagreb koji potiče uključivanje svih svojih stanovnika kvalitetnim i inovativnim socijalnim programima. Socijalni programi trebaju biti razvijani na temelju analize postojećih društvenih potreba i prilagođeni izazovima koje donose nove vrste socijalnih rizika, starenje stanovništva te promjena u strukturi nuklearne obitelji.

Prijedlozi:

 1. Razviti kvalitetan, dugoročan i održiv program financijske potpore organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i organiziranim grupama korisnika
  a) sudjelovanje građana u odlučivanju o izboru područja koja trebaju biti prioriteti financiranja
  b) odluke o financiranju takvih programa moraju biti donesene transparentno na temelju javnog natječaja, a ne diskrecijskim odlukama gradonačelnika
 2. Širenje mreže socijalnih usluga i jačanje izvaninstitucionalnih oblika pružanja socijalnih usluga
  a) poticati razvoj socijalnih usluga za korisnike koji su u riziku od smještanja u institucije socijalne skrbi u njihovim domovima i lokalnim zajednicama npr: jačanje programa pomoći u kući za starije osobe; jačanje mreže dnevnih centara koji bi pružali usluge individualnog i grupnog savjetovanja te boravka za starije osobe, osobe s invaliditetom i/ili mentalnim oštećenjem, djecu s poremećajem u ponašanju i obitelji u riziku; razvoj kvartovskih centara u kojima se potiče volonterski rad u zajednici
 3. Stavljanje naglaska na razvoj usluge rane intervencije (za djecu 0-3 godine)
  a) širenje dostupnosti usluge rane intervencije koja se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće i njegovim roditeljima, odnosno udomiteljima, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu
 4. Razvoj oblika intenzivne skrbi za ljude s kroničnim, teškim i akutnim zdravstvenim problemima
  a) sukladno 2. a poticati pružanje oblika takve skrbi u domovima korisnika i lokalnim zajednicama
  b) osiguravanje dovoljnog broja mjesta u domovima socijalne skrbi za korisnike kojima skrb nije moguće pružiti u vlastitim domovima ili lokalnoj zajednici
 5. (Re)integracija građana koji se nalaze na marginama društva
  a) razvoj stambenih modela koji omogućavaju rješavanje stambenog pitanja za ugrožene skupine osiguravajući im smještaj u u socioekonomski heterogenim naseljima
  b) razvoj programa podrške za uključivanje beskućnika, azilanata i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi na tržište rada

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija