Na temelju članaka 11., 20. i 37. Statuta, Skupština Stranke Zagreb je NAŠ! donijela je dana 18. lipnja 2018. godine

PRAVILNIK

O RADU PLATFORME ZAGREB JE NAŠ!

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se članstvo, oblici organiziranja, način rada, način odlučivanja i druga važna pitanja za rad Platforme Zagreb je NAŠ!.

Platformu Zagreb je NAŠ! čine svi članovi stranke Zagreb je NAŠ! te sve osobe uključene u aktivnosti Zagreb je NAŠ! koje nisu članovi Stranke.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

 

1. ČLANSTVO

Članak 2.

Članom Platforme može postati svaka osoba koja prihvaća program Zagreb je NAŠ! i izrazi želju za doprinosom radu Platforme.

Da bi se uključila u Platformu, zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev.

Članom Platforme osoba postaje nakon razgovora s članovima Platforme koji organizira Koordinacija.

Svrha razgovora iz prethodnog stavka je informiranje o programu i radu Zagreb je NAŠ!

Nakon prisustvovanja razgovoru iz stavaka 3. i 4., osobu se upisuje u popis članova Platforme.

Članak 3.

Popis članova Platforme vodi Koordinacija Platforme (definirana člancima 13., 14., 15., 16 i 17. ovog Pravilnika).

Popis članova Platforme vodi se u elektroničkom obliku i sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime člana
 • adresu e-pošte
 • broj telefona
 • adresu prebivališta.

Uvid u popis članova ima Koordinacija Platforme. Osobe koje su ovlaštene obrađivati osobne podatke članova obavezne su štititi prava na privatnost članova, za čija kršenja odgovaraju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Članak 4.

Prava članova Platforme su:

 • biti obaviješteni o aktivnostima Zagreb je NAŠ!

 • sudjelovati u javnim aktivnostima Zagreb je NAŠ!

 • biti kandidati Zagreb je NAŠ! na izborima

 • prisustvovati na sjednicama Skupštine Stranke Zagreb je NAŠ! bez prava glasa

 • uključiti se u rad Koordinacije Platforme sukladno članku 13. ovog Pravilnika

 • sudjelovati na sastancima Platforme (definirani člancima 11. i 12. ovog Pravilnika)

 • predlagati teme za dnevni red sastanaka Platforme

 • sudjelovati u radnim grupama Platforme

 • sudjelovati u procesima elektroničkog glasanja o pitanjima o kojima odlučuju svi članovi Platforme, navedenim članku 9. ovog Pravilnika

 • postati članom Stranke Zagreb je NAŠ! sukladno odredbama članka 11. Statuta

 • istupiti iz Platforme.

Članak 5.

Dužnosti članova Platforme su:

 • poštivati Programska načela Zagreb je NAŠ!

 • djelovati u skladu s odlukama Platforme

 • svojim djelovanjem ne narušavati ugled Zagreb je NAŠ! u javnosti

Svaki član Platforme ima pravo Koordinaciji Platforme iznijeti pritužbu na postupke drugog člana uz obrazloženje.

Koordinacija Platforme u roku od 14 dana mora odlučiti o pokretanju postupka.

Ukoliko je osoba na koju je iznesena pritužba član Stranke, daljnji postupak vodi Upravni odbor Stranke, sukladno članku 16. Statuta.

Ukoliko je postupak pokrenut, Koordinacija Platforme poziva osobu protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje u roku od 14 dana od dostave, odnosno upućivanja poziva.

Koordinacija Platforme mora donijeti odluku o tome je li pritužba osnovana u roku od 14 dana po isteku roka iz prethodnog stavka.

Ukoliko je pritužba osnovana, Koordinacija Platforme izriče mjeru isključivanja iz Platforme te članu protiv kojeg se vodio postupak dostavlja odluku sljedeći dan .

U slučaju isključenja, isključeni član može u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke podnijeti žalbu Koordinaciji koja je žalbu i odluku dužna staviti na dnevni red sljedećeg sastanka Platforme.

Odluka o žalbi iz prethodnog stavka donosi se većinom glasova članova prisutnih na sastanku Platforme i tako donesena odluka je konačna.

 • čuvati povjerljive informacije, osobito vezane uz zaštitu prava na privatnost članova
 • sukladno mogućnostima doprinositi radu Zagreb je NAŠ! kroz volonterski rad, donacije i slično.

Članak 6.

Do konačnosti odluke, prava i dužnosti člana miruju.

Članak 7.

Članstvo u Platformi prestaje:

 • istupanjem na temelju pisane izjave

 • isključenjem, sukladno postupku predviđenom člankom 6. ovog Pravilnika.

Članovi Stranke Zagreb je NAŠ! koji su brisani iz članstva Stranke temeljem neplaćanja godišnje članarine ili neprisustvovanja na tri uzastopne sjednice Skupštine Stranke ostaju članovi Platforme Zagreb je NAŠ!

Članovima Stranke Zagreb je NAŠ! koji su iz Stranke isključeni sukladno članku 16. Statuta Stranke automatski prestaje i članstvo u Platformi.

 

3. RAD PLATFORME

Članak 8.

Rad Platforme organiziran je kroz:

 • elektronička glasanja članova Platforme

 • sastanke Platforme

 • Koordinaciju Platforme

 • stalne i povremene radne grupe koje se uspostavljaju u okviru Platforme.

 

3.1. ELEKTRONIČKO GLASANJE ČLANOVA PLATFORME

Članak 9.

Svi članovi Platforme mogu sudjelovati u elektroničkim glasanjima o odlukama koje se tiču sljedećih pitanja:

 • izlazak na izbore

 • predizborne i poslijeizborne koalicije s drugim strankama

 • izbor kandidata Zagreb je NAŠ! na izborima

 • rangiranje kandidata na izbornim listama

 • usvajanje i izmjena Programskih načela Zagreb je NAŠ!

 • usvajanje izbornog programa Zagreb je NAŠ!

 • podrška kandidatima drugih stranaka na izborima

 • ostala pitanja koja se tiču javnog političkog djelovanja Zagreb je NAŠ!

Članak 10.

Elektroničko glasanje članova Platforme o nekom od pitanja navedenih u članku 9. ovog Pravilnika inicira i tehnički provodi Koordinacija Platforme, u pravilu nakon provedene rasprave o tom pitanju na sastanku Platforme.

Poziv na glasanje šalje se e-mailom svim članovima Platforme, a rok za glasanje ne može biti kraći od 48 sati.

Odluke u elektroničkim glasanjima donose se natpolovičnom većinom glasova onih članova Platforme koji su pristupili glasanju u propisanom roku.

Ukoliko se donose odluke kod kojih se s liste odabire veći broj opcija, poput lista kandidata, prioritiziranja programa i slično, usvajaju se one opcije koje su dobile najveći broj glasova članova Platforme koji su pristupili glasanju.

 

3.1. SASTANCI PLATFORME

Članak 11.

Sastancima Platforme mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati svi članovi Platforme.

Svrha sastanaka Platforme je prvenstveno rasprava i informiranje o svim pitanjima koja se tiču javnog političkog djelovanja Zagreb je NAŠ!, a posebno pitanjima o kojima Platforma odlučuje u procesima elektroničkog glasanja.

Prema potrebi, na sastancima Platforme mogu se donositi odluke iz djelokruga Koordinacije Platforme.

U slučajevima iz prethodnog stavka odluke su valjane ukoliko za njih glasa većina prisutnih članova Platforme.

Članak 12.

Sastanci Platforme održavaju se redovito, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sastanak Platforme saziva Koordinacija Platforme najmanje pet dana prije njegova održavanja.

Poziv na sastanak Platforme šalje se svim članovima Platforme e-poštom te sadrži mjesto i vrijeme održavanja sastanka kao i dnevni red.

 

3.3. KOORDINACIJA PLATFORME

Članak 13.

Koordinaciju Platforme čini Upravni odbor stranke Zagreb je NAŠ! te drugi članovi Platforme.

Drugi članovi Platforme mogu postati članovi Koordinacije na jedan od sljedećih načina:

 1. kao predstavnici radnih grupa

 1. Ako pokažu prethodni operativan angažman na pojedinim poslovima povezanima uz rad Platfome, a koji su bitni za rad Koordinacije te ako iskažu interes za rad u Koordinaciji.

Odluku o uključivanju člana Platforme u Koordinaciju iz točke 2. prethodnog stavka donosi postojeće članstvo Koordinacije.

Udio žena u Koordinaciji Platforme mora biti najmanje 50%.

Članak 14.

Koordinacija Platforme:

 • koordinira poslove vezane za vođenje Platforme

 • donosi tekuće operativne i političke odluke

 • saziva sastanke Platforme

 • provodi postupke elektroničkog glasanja članova Platforme

 • odlučuje o povredama prava i dužnosti članova Platforme

 • određuje koje radne grupe trebaju biti predstavljene u Koordinaciji Platforme

 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 15.

Koordinacija se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Članak 16.

Koordinacija može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njenih članova.

Koordinacija odluke u pravilu donosi konsenzusom.

U slučaju nemogućnosti donošenja odluke konsenzusom odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

U slučaju predviđenim prethodnim stavkom, a u odlukama koje uključuju pravne i financijske posljedice odluku donosi Upravni odbor Stranke.

Članak 17.

Članovi Koordinacije Platforme koji nisu članovi Upravnog odbora Stranke mogu biti razriješeni:

 • na vlastiti zahtjev

 • ako ne postupaju u skladu s odlukama Platforme

 • ako djeluju protivno Zakonu ili ovom Pravilniku

 • ako su prestali predstavljati radnu grupu temeljem koje su u članstvu Koordinacije.

Odluku o razrješenju članova Koordinacije koji nisu članovi Upravnog odbora Stranke u slučajevima predviđenim podstavcima 2. i 3. stavka 1. ovog članka donosi Koordinacija Platforme.

 

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

U Zagrebu, 18. 06. 2018.

Neda Raukar-Gamulin, koordinatorica

Tomislav Tomašević, koordinator