U čemu je problem?

Glavna odlika sustava gospodarenja otpadom u proteklih 17 godina, koliko je na vlasti gradonačelnik Bandić, jest zanemarivanje sustava odvajanja, recikliranja, ponovne upotrebe i kompostiranja zbog čega se na odlagalištu na Jakuševcu odlažu ogromne količine otpada. Zbog takvog nemara, propustili smo stvoriti velik broj radnih mjesta koja je moguće otvoriti u jednom sustavu održivog gospodarenja otpadom. Gospodarenje otpadom se mora temeljiti na konceptu tzv. „Nula otpada” (eng. Zero Waste) gdje se nizom mjera pokušava maksimalno smanjiti količina otpada. Kako bi se ostvarili željeni ciljevi, neophodno je da je cijeli sustav u javnom vlasništvu, tj. da ne dođe do privatizacije Čistoće ili koncesioniranja usluge odvoza otpada.

Prijedlozi:

  1. Smanjenje nastanka otpada i ponovna uporaba otpada. Izgraditi infrastrukturu centara za ponovnu uporabu otpada i potaknuti građane da već prilikom kupovine proizvoda biraju one s manje ambalaže. Prioriteti su informiranje građana o važnosti smanjenja nastanka otpada kao i stvaranje zelenih radnih mjesta putem poticanja uspostave Centara za ponovnu upotrebu.
  2. Odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“. Umjesto „zelenih otoka“, građani moraju uz postojeće kontejnere gdje sada bacaju smeće imati postavljene i kante za odvojeno prikupljanje otpada. Potrebno je postaviti kante za biorazgradivi otpad i za suhe reciklante (papir, plastika, staklo, tekstil…) u postojeće zajedničke prostorije u zgradama gdje se odlaže otpad, kako bi građanima bilo omogućeno jednostavno odvajanje otpada. Svim građanima koji to žele potrebno je dati kante za proizvodnju komposta od kuhinjskog otpada. Također, potrebno je prilagoditi broj odvoza otpada sukladno količini otpada koju građani proizvode.
  3. Sustav naplate odvoza otpada. Nužno je uvesti naplatu odvoza otpada temeljem stvarno proizvedene količine ostatnog otpada. Treba postaviti čipirane kante za ostatni otpad (tj. otpad koji nije odvojen), a građane opskrbiti čipiranim vrećicama.
  4. Rješavanje problema odlagališta na Jakuševcu. Jedino pravo rješenje jest ubrzano smanjiti količine otpada koje se odlažu te izgradnja nove kompostane i sortirnice. U sortirnici će se povećane količine odvojeno prikupljenog otpada dodatno sortirati. Nova kompostana mora imati veći kapacitet od postojeće te imati unaprijeđene uvjete kompostiranja kako bi se eliminiralo širenje neugodnih mirisa. O lokacijama ovih postrojenja treba odlučiti kroz izradu novog zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom. Do određivanja nove lokacije za odlagalište, dozvola za rad postojećeg odlagališta na Jakuševcu bit će uvjetovana primjenom gore-navedenih mjera za smanjenje nastanka otpada koji se dovozi na odlagalište.
  5. Ilegalna odlagališta otpada. Nužno je konačno stati na kraj brojnim divljim odlagalištima u Zagrebu koja ugrožavaju zdravlje građana, šire neugodne mirise i nagrđuju okoliš. Također, potrebno je spriječiti nastanak divljih odlagališta. Treba uvesti znatno strože kontrole na poznatim velikim divljim odlagalištima.

 

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija