Skip to main content

a) Inicijativa za prenamjenom k.č. 200/4 (dio koji je trenutno namjene K2), 200/9,  200/10 k.o. ŽITNJAK iz K2 (Gospodarska namjena – trgovački kompleksi) u D  (Javna i društvena namjena) (MO Kozari Bok) radi izgradnje kulturnog centra i  knjižnice s trgom i parkom 

Radi se o površinama u vlasništvu Grada Zagreba koje se nalaze istočno od Dječjeg vrtića  “Zrno” odnosno Osnovne škole dr. Vinka Žganca, centralnih odgojno-obrazovnih ustanova za naselja Kozari Bok i Kozari Putevi. Radi toga, ali i neposredne blizine ambulante koja pripada  Domu zdravlja Zagreb-Istok i predstavlja najbližu primarnu zdravstvenu zaštitu za stanovnike  oba naselja te smještaja Mjesnog odbora u istom dvojnom objektu, radi se o svojevrsnom centru  kojem ova naselja gravitiraju za sve ove sadržaje. Uz to, riječ je i o jednom od  najfrekventnijih smjerova kretanja osobnim automobilima za stanovnike istočnog dijela Kozari  Puteva koji Ulicom Gordana Lederera izlaze iz naselja i dolaze do Slavonske avenije i dalje u  druge dijelove grada. Stoga baš ovaj prostor predlažemo za izgradnju budućeg kulturnog centra  i knjižnice s trgom i parkom.  

Navedene su čestice u katastru označene kao oranica u vlasništvu Grada Zagreba čija je  namjena u GUP-u trenutno označena kao K2 (Gospodarska namjena – trgovački kompleksi), a  propisana je primjena urbanog pravila 2.10 (uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne  namjene). 

Smatramo da uz postojeće trgovačke sadržaje u neposrednoj blizini kvarta nije potreban još  jedan veći trgovački centar ili neki drugi komercijalni sadržaj, već bi ovaj prostorni resurs  trebalo koristiti za uređenje javnih i društveno korisnih sadržaja koji nedostaju kako Kozari  Boku i Kozari Putevima, tako i širem području jugoistočnog dijela GČ Peščenica – Žitnjak, uz  potencijal pratećeg parkovnog uređenja javne zelene površine. Valja naglasiti da se u okruženju  prostora nekadašnje industrije u kojem se Kozari Bok i Kozari Putevi nalaze radi o jednoj od  rijetkih neuređenih zelenih površina, do sada neizgrađenoj, i stoga bi bi bilo idealno sačuvati je  i iskoristiti za nadogradnju društvene, kulturne i rekreacijske infrastrukture ovog dijela grada. 

Predlažemo da se za ovaj prostor u GUP-u promijeni namjena iz K2 (Gospodarska namjena – trgovački kompleksi) u D (Javna i društvena namjena). Time bi se ostvarili ciljevi poput  planiranja i razvoja podcentara u kvartovima radi podizanja kvalitete javnog života izvan centra  grada, te realizirali ciljevi plana urbane sanacije u za to određenim dijelovima grada poput  Kozari Boka i Kozari Puteva kojima bi se značajno unaprijedila komunalna infrastruktura na  područjima legalizirane izgradnje. 

Predložena granica obuhvata: k.č. 200/4 (dio koji je trenutno namjene K2), 200/9, 200/10  k.o. ŽITNJAK 

Površina: oko 20 ha 

Vlasništvo: Grad Zagreb 

Trenutna namjena GUP: K2 (Gospodarska namjena – trgovački kompleksi)

Predloženi obuhvat prenamjene iz K2 u D kroz izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba  (9/2016) 

b) Inicijativa za prenamjenom k.č. 498/2, 498/3, 493/2, 492/2, 491/2, 490/2, 489/2,  486/2, 485/2, 484/4, 484/2, 482/2, 481/2, 480/2, 479/2, 478/2, 476/2, 475/4, 475/3,  473/2, 472/2, 471/2, 470/2, 469/2, 468/2, 467/2, 466/2, 465/2, 464/2, 463/2, 462/2,  461/4, 525 (dio koji je trenutno namjene M), 867/2, 868 (dio koji je trenutno namjene  M), 4216/2 (dio koji je trenutno namjene M), 860, 859 (dio koji je trenutno namjene  M), 857/1 (dio koji je trenutno namjene M) k.o. ŽITNJAK unutar UPU Munja iz M  (Mješovita namjena) u odgovarajuću namjenu u GUP-u radi formiranja javnog  parka te valorizacije i uređenje statusa postojećih urbanih vrtova unutar UPU  Munja (MO Kozari Bok) 

Unutar kategorije „Urbana pravila“ u GUP-u područje cijelog naselja označeno oznakom 2.5  (sanacija, uređenje i urbana obnova prostora individualne gradnje), što podrazumijeva i  planiranje parkovnih, sportskih te površina za rekreaciju, kao i javnih društvenih i drugih  sadržaja koji prate stanovanje. S obzirom na namjenu prostora, prema GUP-u najveći dio izgrađenog područja kvarta zauzima M1, a neizgrađene površine oko samog naselja su  označene kao K1 i K2.  

Kozari Bok je gusto izgrađeno naselje koje raspolaže samo jednom uređenom zelenom  površinom čija je namjena u GUP-u grada Zagreba označena kao R2. Unutar kvarta samo usko  područje na ulazu u naselje, upravo iznad UPU Munja, označeno kao Z1. U naselju je potrebna  pristupačna i uređena zelena rekreacijska zona, a postojeći uređeni neformalni vrtovi na  česticama koje čine UPU Munja i u gradskom su vlasništvu stanovnicima predstavljaju upravo  jedan vid rekreacije. 

U tu svrhu predlažemo formiranje javnog parka te valorizaciju i uređenje statusa postojećih  urbanih vrtova na gore navedenim česticama, odnosno pronalazak odgovarajuće kategorije  namjene i povezivanje zone Z1 na ulazu u Kozari Bok sa zonom R1 u Kozari Putevima (uz  površinu iznad natkrivenog Gradskog odvodnog kanala kao kontaktnu zonu namjene IS – Površine infrastrukturnih sustava). 

Predložena granica obuhvata: k.č. 498/2, 498/3, 493/2, 492/2, 491/2, 490/2, 489/2, 486/2,  485/2, 484/4, 484/2, 482/2, 481/2, 480/2, 479/2, 478/2, 476/2, 475/4, 475/3, 473/2, 472/2,  471/2, 470/2, 469/2, 468/2, 467/2, 466/2, 465/2, 464/2, 463/2, 462/2, 461/4, 525 (dio koji je  trenutno namjene M), 867/2, 868 (dio koji je trenutno namjene M), 4216/2 (dio koji je trenutno  namjene M), 860, 859 (dio koji je trenutno namjene M), 857/1 (dio koji je trenutno namjene M)  k.o. ŽITNJAK 

Površina: oko 70 ha 

Vlasništvo: Grad Zagreb 

Trenutna namjena GUP: M (Mješovita namjena)

Predloženi obuhvat prenamjene iz M u odgovarajuću kategoriju radi formiranja javnog parka  te valorizacije i uređenje statusa postojećih urbanih vrtova (kroz izmjene i dopune UPU Munja) 

c) Inicijativa za prenamjenom jugoistočnog dijela k.č. 4357/1, k.o. PEŠČENICA  (koridor bivše pruge) iz M1 u Z ili odgovarajuću namjenu radi stvaranja linijskog  parka s biciklističkom stazom na području koridora bivše pruge (MO Donje  Svetice).  

U svrhu uspostave dodatnih javnih zelenih površina na razini gradske četvrti Peščenica-Žitnjak  I razvoja sustava umreženih zelenih koridora i područja na razini Grada Zagreba – Zelena  infrastruktura GČ Peščenica-Žitnjak planirana je i ova inicijativa. Inicijativa se prije svega  odnosi na planiranje javne zelene površine (Z1 namjene) unutar obuhvata MO Donje Svetice.  U obuhvatu MO Donje Svetice prema trenutno važećem GUP-u nije planirana niti jedna  kategorija javne zelene ili zaštitne zelene površine. 

Cilj inicijative je trenutačno zapušteni i neiskorišteni prostor bivše željezničke pruge tvornice  Almeria (potez Branimirova-Vukovarska ulica) prenamijeniti u linijski park s pješačko biciklističkom stazom za dvosmjerni biciklistički promet. Linijski park i njegova pješačko biciklistička staza vezala bi se u smjeru sjevera na biciklističke staze prema području  Maksimira, a u smjeru juga prema sportsko-rekreacijskoj zoni Folnegovićevo naselje potom uz  zonu Urbanih vrtova Borovje prema postojećim jezerima Savica-Šanci (GUP-om predviđeno  uređenje javnih zelenih površina) te u konačnici na pješačko-biciklističku stazu nasipa uz rijeku  Savu u oba smjera. Upravo ovaj način povezivanja i planiranja javnih otvorenih površina grada  je sustav uspostave Zelene infrastrukture grada i pametnog prometnog povezivanja koji će biti  predmetom financiranja narednog proračunskog razdoblja (zelena tranzicija, pametna urbana  mobilnost).  

Predložena granica obuhvata: jugoistočni dio k.č. 4357/1 k.o. Peščenica  Površina: oko 3 ha  

Vlasništvo:

Trenutna namjena GUP: dio M1 (Mješovita namjena-pretežito stambena) i M2 (Mješovita  namjena-pretežito poslovna)  

Predloženi obuhvat linijskog parka s pješačko-biciklističkom stazom (prenamjena u Z1) – prvi  dio obuhvata – dio UPU-a Istočni kolodvor 

Predloženi obuhvat linijskog parka s pješačko-biciklističkom stazom (prenamjena u Z1) – drugi  dio obuhvata  

d) Inicijativu za prenamjenom k.č. 663/5, 4207/1 k.o. ŽITNJAK (sklop visoke  razvijene vegetacije kod Džamije) iz M1 u Z1 namjenu (MO Savica Šanci).

Sklop postojeće visoke razvijene vegetacije (stablašice bijele (Populus alba) i crne topole  (Populus nigra) u navedenom obuhata tvori urbanu ‘šumicu’ iznimne ambijentalne i kulturne  vrijednosti ovog dijela naselja. S obzirom na to da postoji inicijativa da se navedena šumica uz  postojeću ulogu (zaštitno zelenilo) privede dodatnoj funkciji za korištenje (uspostava pješačkih  staza i odmorišta) planirana je prenamjena zone u javnu zelenu površinu (Z1) radi očuvanja  sklopa visoko formiranih stablašica i uloge koje imaju za obuhvat MO Savica Šance. U  navedenom obuhvatu ne postoji uređena javna zelena površina (javni park), a potreba za istom  je velika uslijed izgradnje i povećanja broja stanovnika naselja. Granična parcela sjeverno od  navedenog obuhvata (k.č. 4207/74 k.o. Žitnjak) je prema važećem GUP-u u Z1 namjeni (javna  zelene površina-javni park) pa je predviđenom zonom javnog parka potrebno obuhvatit i  preostale čestice pod visokom vegetacijom južno.  

Predložena granica obuhvata: k.č. 663/5, 4207/1 k.o. Žitnjak 

Površina: oko 1 ha 

Vlasništvo: Grad Zagreb 

Trenutna namjena GUP: M1 (Mješovita namjena-pretežito stambena) 

Predloženi obuhvat proširenja Z1 namjene