Skip to main content

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj sa 17. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica

Na početku sjednice izglasali smo dnevni red (Utvrđivanje prioriteta za donošenje Plana komunalnih aktivnosti 2019., aktualna komunalna problematika, korištenje prostora mjesne samouprave, financijski izvještaj). Kod potvrđivanja zapisnika od prošle, 17. sjednice, zatražio sam ispravak zapisnika jer se termin korištenja prostora naše platforme Zagreb je naš! dao na korištenje HDZ-u, a što je bilo protivno i pravilima i dogovoru između nas vijećnika/ca. Prošlu sjednicu taj problem nisam mogao iznijeti jer, greškom Ureda za mjesnu samoupravu, nisam bio obaviješten o terminu sjednice koju sam zbog toga propustio. Nakon intervencije, termin korištenja prostora MO-a od strane Zagreb je NAŠ! ostao je isti kao i prošle godine.

Kod prioriteta za donošenje plan komunalnih aktivnosti bitno je istaknuti da smo od Vijeća gradske četvrti (većinu čine BM365 i HDZ) ponovno dobili listu komunalnih akcija koju oni predlažu za Plan komunalnih aktivnosti 2019. pri čemu su neke nerealizirane komunalne akcije iz 2018. ponovno predložene za 2019. Problematičan dio je ponovno uvrštavanje financiranja Dominikanskog samostana kroz dvije stavke: obnova stubišta (209.000,00 kn) i sanacija fasade (153.000,00 kn). To su identične stavke koje su 2018. bile izbačene iz Plana komunalnih aktivnosti VGČ-a Peščenica – Žitnjak nakon što je Pešča je NAŠA! reagirala na ove vrlo problematične komunalne akcije. Podsjećamo da novac koji je namijenjen za samostan može biti potrošen na financiranje javnih gradskih ustanova kao što je naša knjižnica, škola, KNAP, sportska dvorana Peščenica. Također, upitno je na koji članak Pravila VGČ-a Peščenica – Žitnjak se poziva većina BM365 i HDZ u Vijeću gradske četvrti kada su uvrstili ove stavke u prijedloge Plana komunalnih aktivnosti 2019. za kvart Volovčica. Također, prošle godine je uvrštena komunalna aktivnost obnove multimedijalne dvorane istog tog samostana u iznosi od 480.000,00 kn! Dakle, u dvije godine koalicija BM365 i HDZ u privatni vjerski objekt star 9 godina ulaže 842.000,00 kn naših sredstava! Uz to, nigdje u Pravilima Vijeća gradske četvrti Peščenica – Žitnjak ne piše da se privatni vjerski objekt može na ovaj način financirati (više o tome na dnu izvještaja).

Na ova pitanja ćemo tražiti odgovore! Nastavljamo se boriti protiv ovako suludog trošenja našeg novca koji bi mogao biti uložen u školu P. Preradović, KNAP, knjižnicu ili neki drugi javni gradski objekt na Volovčici.

Vijeće mjesnog odbora Volovčica imalo je par izmjeni vezano uz tu listu. Na moje ukazivanje oko problema financiranja samostana, Vijeće je u Zaključak dodalo da se ograđuje od financiranja spomenutog samostana, te tražilo od VGČ-a da te stavke maknu. Donesen je zaključak gdje se predsjedniku VMO-a daje zadatak prioritiziranja komunalnih aktivnosti u suradnji s gradskim uredom za mjesnu samoupravu uz pridržavanja sljedećih izmjena:

 1. Ponovno se uvrštava gradnja rampe za osobe s invaliditetom, te uređenje stepenica na Prilazu Ranka Marinkovića,
 2. Dodaju se: Izrada projekte dokumentacije za izradu pješačko-biciklističkog prijelaza na zavoju Ulice grada Gospića i Ulice grada Vukovara (iscrtavanje pješačkog i biciklističkog prijelaza); Spuštanje rubnjaka na zavoju Ulice grada Gospića i Ulice grada Vukovara.
  Ovu sam aktivnost predložio jer bi ove dvije aktivnosti olakšale vožnju biciklistima/kinjama iz istočnog dijela grada, Vukovarskom prema zapadu. Prijedlog sam preuzeo od udruge Sindikat biciklista iz 2014. godine.
 3. Dodaje se napomena uz Zaključak da se traži obavezno postavljanje ograde kod uređenja dječjih igrališta.
 4. Da se bolje uredi jedan od dječjih igrališta u Alfirevićevoj (ili 58a ili 23-35), ovisno o izvidu na terenu.
 5. Da se uklone stare sprave za igru u Alfirevićevoj 1-3 i da se postavi parkovna oprema i osvjetljenje.
 6. Da se uklone iz liste PKA postavljanje pametnih klupa na tržnici Volovčica jer je tržnica zapuštena i postavljanje klupa nema smisla.
 7. Da se doda postavljanje ulegnuća za spremnike za otpad u Kosorovoj ulici.
  Sve odlučeno na sjednici mora biti i u službenom zapisniku sjednice (koji izlazi sredinom studenog), a kojeg ću temeljito pročitati i prekontrolirati, te, ukoliko bude potrebno, tražiti izmjene zapisnika.

Jedna od točki na sjednici bila je izglasavanje Financijskog izvještaja za MO Volovčica za 2017. Ono što sam naglasio u Vijeću i s čime se nekoliko vijećnika/ca složilo je da Financijski izvještaj nema nikakve specifikacije troškova. Primjerice, jedine informacije su iznos planiran za potrošnju i iznos koji je ostvaren. Mjesni odbor nema mogućnost provjere je li primjerice Zrinjevac održavao javne površine u skladu s iznosom koji im je dodijeljen za 2017. Na kraju sam podržao Zaključak o usvajanju Financijskog izvještaja na način da zaključak utvrđuje potrebu specifikacije troškova. Tako će se barem negdje zabilježiti netransparentnost mjesne samouprave i zahtjev mjesnog odbora za više transparentnosti. (Kompletan Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za Volovčicu, za 2017. nalazi se na dnu izvještaja. Procijenite sami koliko je detaljan).

Pod aktualnom komunalnom problematikom raspravljalo se o saniranju drenažne cijevi na trgu S. Konzula, gdje smo podržali prijedlog da se cijev sanira. Podržali smo i premještanje oglasne ploče s lokacije ispred knjižnice preko puta Zapoljske kako ne bi smetao izložbama Galerije Prozori, a na što nam se požalila knjižnica S.S. Kranjčević prije dva tjedna, kada su nam se javili na Facebook page Pešča je NAŠA! Ponovno smo poslali Zaključak gdje zahtijevamo uređenje i osvjetljenje tržnice Volovčica, Zaključak o obrezivanju drveća u Kriškoj 32 i Zaključak da Zrinjevac kontinuirano obilazi kvart s obzirom na to da je ta gradska tvrtka plaćena za održavanje kvarta.

Rasprava o česmi na Moslavačkom pokazala je da neki vijećnici ne podržavaju tu ideju. Vijećnik iz BM365 je protiv postavljanja česme Na Moslavačkom trgu, dok sam ja branio tu ideju i inicijativu 1postozagrad jer dostupna pitka voda na javnom prostoru je pitanje poboljšanja javnog zdravlja, smanjuje se korištenje plastičnih boca i kupovanja vode, te se time pridružujemo europskim kvartovima i gradovima koji svojim stanovnicima pružaju besplatnu pitku vodu na javnim površinama. Zaključak Vijeća je taj da će se odgoditi odluka o postavljanju dok se ne izvide alternativne lokacije, nakon čega bi se trebalo odlučiti.

Pod točkom razno podržao sam dodjeljivanje STAVKE Ostali nespomenuti rashodi na kojoj MO Volovčica ima 4800 kn da se 4000 kn dodijeli KNAP-u za promociju programa i za financiranje predstava dok će se ostalih 800 kn, prema riječima predsjednika VMO-a, potrošiti na tehničke stvari i šahovsku ploču koja će se iznajmljivati nekoj udruzi veterana. Podsjećam da se ta stavka ne smije trošiti na financiranje udruga koje djeluju na kvartu jer se time, bez javnog natječaja, može pogodovati nekim udrugama. Ovo pravilo je razjašnjeno tek prošle godine, nakon inzistiranja vijećnika Zagreb je NAŠ! u Vijećima i Skupštini.

Predsjednik VMO-a nas je informirao da Ured nadležan za graditeljstvo i izgradnju ima projekt regulacije prometa od Vukomereca do Ulice Donje Svetice, što je ključan prometni problem u našem kvartu prouzročen nepostojećim urbanističkim planiranjem grada Zagreba gdje se izdaju nove dozvole za gradnju velikih zgrada koje se spajaju na kanalizaciju i ceste, a koje taj pritisak ne mogu podnijeti. To govori o lošem stanju urbanističkog planiranja u našem gradu.

Sjednica je završila u 19.35h.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOLOVČICA ZA 2017.

PRAVILA VGČ PEŠČENICA-ŽITNJAK – o ovlastima kod realizacije komunalnih aktivnosti

Vijeće Gradske četvrti:

 1. predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;
 2. predlaže rješenje od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja
 3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;
 4. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za Gradsku četvrt;
 5. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značenja za Gradsku četvrt;
 6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;
 7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području;
 8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;
 9. razmatra pitanja iz nadležnosti Grada, koja se odnose na Gradsku četvrt, njezino područje i stanovništvo i daje nadležnim tijelima mišljenja i prijedloge;
 10. podnosi gradonačelniku inicijative i prijedloge za donošenje odluka i drugih općih akata koji su u neposrednoj vezi s djelokrugom rada Vijeća Gradske četvrti;
 11. razmatra prijedloge građana i pravnih osoba s područja Gradske četvrti i ako ocijeni da je prijedlog osnovan, prosljeđuje ga tijelima nadležnim za njihovo rješavanje;
 12. predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture i sporta, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;
 13. predlaže imenovanje ulica, javnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;
 14. može podnijeti prijedlog za osnivanje mjesnog odbora gradonačelniku Grada Zagreba. Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati broj, područje, naziv i sjedište mjesnog odbora
 15. predlaže promjenu područja Gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području;
 16. predlaže kandidate za suce porotnike.

(4) Plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području Gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom.

8) Pod planom potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana iz stavka 1. točke 6. ovoga članka podrazumijeva se iniciranje, organiziranje i provođenje aktivnosti, programa i projekata u kulturno-zabavnom životu; sportsko-rekreativnim aktivnostima; aktivnostima tehničke kulture; aktivnostima promicanja zdravlja i prevencije bolesti; akcijama očuvanja okoliša i aktivnostima u održivom razvoju; aktivnostima brige o djeci i mladima njihovu odgoju i obrazovanju; aktivnostima u području skrbi o osobama treće životne dobi, a koji su nedovoljno ili uopće nisu obuhvaćeni drugim programima.