U čemu je problem?

Mladi kao populacija najčešće su korišteni kao “ukras” političkim elitama te kao sredstvo za prikupljanje političkih bodova. Na mlade se s jedne strane kontinuirano deklarativno osvrće u javno-političkom diskursu, dok s druge strane javne politike koje bi trebale zaštiti, osnaživati i uključivati mlade najčešće nisu utemeljene na stvarnim potrebama te populacije, nemaju jasan cilj te nisu kreirane u suradnji sa samim mladima. Naš program polazi od toga da se o mladima ne može odlučivati bez mladih te teži tome da se mlade osnaži za aktivno uključivanje u gradske procese kako bi njihova participacija postala stvarnom i opipljivom. Također, naš program teži da se kontinuirano radi na tome da okružje koje grad stvara postane poticajno za motivaciju mladih da se uključe u društveno-politički život svoje zajednice. Mi želimo graditi grad koji mlade pita i koji ih sluša te želimo u suradnji s mladima kreirati politike za mlade koje će stvoriti zajednicu u kojoj će oni željeti živjeti, raditi, obrazovati se i provoditi svoje slobodno vrijeme.

Prijedlozi:

  1. Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društveno-političkom životu grada pružajući im sustavnu podršku i stvarajući poticajno okružje. Dokinuti praksu deklarativnog podržavanja aktivnog uključivanja mladih te koristiti kako postojeće tako i nove inovativne mehanizme kojima će se osigurati da participacija postane stvarna i poželjna mladim ljudima u gradu.
  2. Uključivanje mladih u procese donošenja odluka na svim razinama lokalne vlasti: mjesni odbori, gradske četvrti, gradska skupština. Kako bi Grad na svim svojim razinama mogao razvijati programe i aktivnosti kojima će privući, podržati i osnažiti populaciju mladih u gradu, potrebno je uključiti same mlade u procese donošenje odluka. Ništa o mladima bez njih samih!
  3. Osiguravanje prava na obrazovanje svim mladima bez obzira na njihov ekonomski i socijalni status. Obrazovanje u gradu treba biti raspoloživo i dostupno te prihvatljivo i prilagodljivo. Zalažemo se za osiguravanje mogućnosti i uvjeta da obrazovanje (od osnovnoškolskog do visokog obrazovanja) bude jednako dostupno svim mladima bez obzira na njihov spol, etnitet, jezik, njihovu nacionalnost, rasu i druga obilježja.
  4. Osiguravanje uvjeta za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama Grada Zagreba. Uvjeti koje želimo osigurati, a koji su potrebni za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama, odnose se na: kriterije ulaska u škole, dostupnost programa, mogućnost provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u obliku međupredmetnih tema i/ili izvannastavnih aktivnosti te obrazovanje nastavnika za sve komponente građanskog odgoja i obrazovanja. Ovom se mjerom nastoji omogućiti mladima grada Zagreba da putem raznih odgojno-obrazovnih programa steknu potrebne vještine za kompetenetno sudjelovanje u društvu.
  5. Osiguravanje sustavne podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti. Ovom se mjerom, u suradnji s različitim dionicima, želi razviti sustav ranog identificiranja mladih koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti te se želi postići da socijalna politika grada Zagreba razvije i provodi mjere (u području osiguranja stanovanja, besplatnog obrazovanja, prelaska na tržište rada i sl.) koje će omogućiti mladima da ostvare maksimum svojih potencijala.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija