U trideset godina javnog i političkog djelovanja Republike Hrvatske iznimno široke razmjere poprimili su korupcija i nepotizam, negativna selekcija, socijalna neosjetljivost i manjak solidarnosti, dominacija privatnog interesa nad javnim, urušavanje moralnih i etičkih kategorija – svih vrijednosti temeljenih na humanosti, poštenju, velikodušnosti i vjerodostojnosti.

Politička platforma i stranka Zagreb je NAŠ! smatra i vjeruje da su  poštenje, transparentnost, solidarnost i zalaganje za javni interes imperativi u političkom djelovanju i obnašanju javnih funkcija.

Ovim Etičkim kodeksom Zagreb je NAŠ! utvrđuje etička načela i pravila koja obvezuju sve članice i članove i temelj su za bilo koju vrstu suradnje s drugim političkim i društvenim strankama i subjektima.

ETIČKI KODEKS
POLITIČKE STRANKE ZAGREB JE NAŠ!

Članak 1.

Sadržaj ovog Etičkog kodeksa definira načela ponašanja i postupanja za sve članice i članove platforme i stranke Zagreb je NAŠ! (u daljnjem tekstu ZJN!) sukladno Statutu ZJN! i vrijedećem zakonodavstvu Republike Hrvatske. Etička načela i pravila ovog Kodeksa obvezuju sve članice i članove ZJN! i temelj su njihova ponašanja i postupanja u javnosti i suradnji s drugim političkim i društvenim subjektima.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu.

Članak 2.

Članice i članovi ZJN! dužni su ponašati se i djelovati u skladu s programskim načelima, Statutom političke stranke Zagreb je NAŠ!, Pravilnikom o radu političke platforme Zagreb je NAŠ! i ovim Kodeksom.

Članak 3.

Članice i članovi ZJN! obvezuju se poštovati Ustav i zakone Republike Hrvatske.

Članak 4.

Članice i članovi ZJN! obvezuju se da će javne funkcije stečene na temelju povjerenja birača iskazanog na demokratskim izborima obavljati časno, transparentno, odgovorno i uvijek u službi javnog interesa.

Članak 5.

Članice i članovi ZJN! ponašaju se i postupaju ponajprije u skladu s odgovornošću prema javnom interesu kojemu daju prednost pred  stranačkim ili privatnim interesima.

Članak 6.

Članice i članovi ZJN! obvezuju se da neće zloupotrijebiti položaj ili ovlasti u stranci ili na javnoj funkciji za stjecanje materijalne ili bilo koje druge osobne koristi.

Članak 7.

Članice i članovi  ZJN! politički djeluju u skladu s načelima profesionalnosti i odgovornosti radi opće dobrobiti te zaštite i promicanja javnog interesa.

Članak 8.

Članice i članovi ZJN! protive se bilo kojoj vrsti diskriminacije – etničke, rasne, spolne, rodne, dobne, političke, vjerske, socijalne, jezične te diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili bilo koje druge. Članice i članovi ZJN! obvezuju se na poštovanje svih ljudskih prava i u međusobnim odnosima i u odnosima sa svim pojedincima ili grupacijama građanki i građana.

Članak 9.

  1. Članice i članovi ZJN! u svojim međusobnim odnosima poštuju načela kolegijalnosti, uzajamnog poštovanja i prihvaćanja, povjerenja, strpljenja i solidarnosti.
  2. Članice i članovi ZJN! imaju pravo i slobodu iskazati vlastito mišljenje, stavove i prijedloge o pitanjima važnim za djelovanje ZJN! i dužni su pritom poštovati načela ponašanja utvrđena člankom 9., stavkom 1. ovog Kodeksa.
  3. Članice i članovi ZJN! koji obavljaju javne dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti ne smiju primiti dar u vrijednosti iznad 300 kuna  i/ili povlasticu koji stvaraju osnovanu sumnju u nepristranost obavljanja dužnosti. Darovima se ne smatraju uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja, te državna i međunarodna priznanja, odlikovanja i nagrade.
  4. Članicama i članovima ZJN! nije dopušteno primati ili pružati nikakve usluge ili mjere u zamjenu za bilo koji oblik političke podrške.
  5. Članicama i članovima ZJN! nije dopušteno pristrano djelovati ili diskriminirati bilo koga na temelju osobnih veza ili poznanstava.
  6. Članice i članovi ZJN! ne smiju donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes člana obitelji, poslovnog partnera te trgovačkog društva,  ustanove ili druge pravne osobe u kojoj se članica ili član ZJN! namjerava zaposliti.

Članak 10.

Članice i članovi ZJN! obvezuju se na to da u javnim nastupima u ime ZJN! neće narušavati ugled svoje platforme i stranke, da će iznositi politička načela i stavove usuglašene u tijelima stranke te se kloniti bilo kakvog neprimjerenog ponašanja.

Članak 11.

  1. Zabranjena je svaka izravna i neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje ili se zaposli u ZJN! ili volontira, a riječ je o diskriminaciji na temelju boje kože, spola, seksualne orijentacije, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u neprofitnim organizacijama i/ili sindikatima te tjelesnih ili duševnih teškoća.
  2. Zabranjen je svaki verbalni ili fizički oblik ponašanja spolne naravi kojemu je cilj povreda dostojanstva bilo koje osobe i koji izaziva strah i stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okružje.
  3. Prostor u kojemu se provode aktivnosti platforme i stranke ZJN! mora biti siguran i nuditi mogućnost da se ograniči sudjelovanje osoba koje djeluju suprotno stavku 2. ovog članka ako to članica ili član ZJN! zatraži.

Članak 12.

Svaku osobu koja nije član/članica ZJN! ili stranke u koaliciji sa ZJN!, a kandidat/kandidatkinja je za postavljanje na javnu dužnost Upravni odbor ZJN!  dužan je upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.

Članak 13.

Svaka članica ili član ZJN! i svako tijelo stranke ima pravo i obvezu pisanim ili elektroničkim putem prijaviti kršenje Etičkog kodeksa Upravnom odboru ZJN!

Članak 14.

Nakon što zaprimi prijave o kršenju Etičkog kodeksa,  Upravni odbor odlučuje o osnovanosti prijave te je dužan izreći disciplinsku mjeru prema članku 16. Statuta ZJN!. Upravni odbor također provodi proces medijacije radi smanjenja štete i/ili povrede i predlaže unapređenje unutarnjih mehanizama kako bi se ubuduće izbjegle takve štete i/ili povrede.

Ako  prijavljena osoba nije član/članica ZJN!, Upravni će odbor na temelju osnovane prijave razmotriti mogućnosti reagiranja, od upozoravanja prijavljene osobe do njezina povlačenja s javne dužnosti na koju je postavljena zahvaljujući ZJN!